Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno–Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2014-07-25.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest niezgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Na BIP znajdują się pliki PDF, które nie są odczytywane przez technologie asystujące.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Leszek Felsztyński, zsprogowop@krapkowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 467 21 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-300 Rogów Opolski, ul. Chrobrego 15
Tel.: +48774672114
Faks: +48774672114
E-mail:
Strona internetowa: zsp3rogowopolski.krapkowice.pl

Dostępność architektoniczna

Na dzień dzisiejszy budynek Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Opolskim oraz oddział zamiejscowy Przedszkola w Rogowie Opolskim to jest budynek przy ul. Chrobrego 15, Rogów Opolski  nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Istnieje możliwość umówienia spotkania poprzez sekretariat szkoły pod numerem telefonu +48 77 4672114. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić przed wejściem do budynku po przywołaniu pracownika sekretariatu szkoły. Przed budynkiem brak wyznaczonego parkingu dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku na paterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak pętli indukcyjnej.

Na dzień dzisiejszy budynek Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Górnej oraz Przedszkola w Dąbrówce Górnej to jest budynek przy ul. Opolskiej 64, Dąbrówka jest częściowo przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Przy głównym wejściu do budynku wykonany jest podjazd dla wózków inwalidzkich, brak jest progów utrudniających poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim. Architektura budynku pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru. Istnieje możliwość umówienia spotkania poprzez sekretariat szkoły pod numerem telefonu +48 77 4078085. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu pracownika sekretariatu szkoły. Przed budynkiem brak wyznaczonego parkingu dla osób niepełnosprawnych. Do budynku, na paterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Do budynku na paterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak pętli indukcyjnej.

Na dzień dzisiejszy budynek oddziału zamiejscowego Przedszkola w Gwoździcach to jest budynek przy ul. Opolskiej 32, Gwoździce nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Do budynku na paterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak pętli indukcyjnej.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.